Deklaracja dostępności strony Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Matysiak.
E-mail: biuro@gok.kleszczow.pl
Telefon: 44 731-32-30

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kleszczów
Adres: Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
E-mail: kleszczow@kleszczow.pl
Telefon: 44 731 66 10
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Głównej. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.
 4. Z boku budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, którą można się dostać bezpośrednio na pierwsze piętro, do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
 5. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ośrodku, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Antoniówce:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się na wprost od drogi. Prowadzą do niego schody. W budynku nie ma podjazdu dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Antoniówce mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ośrodku, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się na wprost od drogi. Prowadzą do niego schody. W budynku znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na parterze budynku.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Czyżowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ośrodku, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kamieniu:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się na wprost od drogi. Prowadzą do niego schody. W budynku nie ma podjazdu dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na parterze budynku.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kamieniu mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Szkolnej 2. Prowadzą do niego schody. W budynku znajduje się platforma dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
 4. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łuszczanowicach:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Turkusowej 3. Prowadzą do niego schody. W budynku nie ma podjazdu dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na parterze budynku.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łuszczanowice mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Wiejskiej 29. Prowadzą do niego schody. W budynku znajduje się platforma dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na parterze budynku.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wolicy:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się na wprost ulicy. Prowadzą do niego schody. W budynku nie ma podjazdu wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na parterze budynku.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wolicy mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Żłobnicy:

 1. Wejście główne do budynku znajduje się z jego prawej strony względem pozycji budynku w stosunku do drogi głównej. Prowadzą do niego schody. W budynku znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat/świetlica znajduje się na parterze budynku.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Wiejskiego Ośrodka Kultury w Żłobnicy mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w ośrodku. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w ośrodku), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Skip to content