I. Dane Osobowe

W związku z realizacją wymogów art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Pan Jacek Majak – za pomocą adresu iod@gok.kleszczow.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO),
b) realizacji umów handlowych (art. 6 ust. 1b RODO),
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO),
d) prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) prawnie uzasadnionym interesie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegającym na prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., przekazywaniu za jego pomocą informacji o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Nami. Jak również w celu komunikacji używając dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

– Nasz fanpage na Facebooku znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/gokkleszczow/. Administrator jednak nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych (w tym informacje o stosowanych plikach cookies) oraz przysługujących Użytkownikom prawach – należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. Więcej na temat wtyczek oraz ochrony danych osobowych realizowanej przez Facebook znajdą Państwo pod adresami https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/policies/cookies/

f) prawnie uzasadnionym interesie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegającym na prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube, przekazywaniu za jego pomocą informacji o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Nami. Jak również w celu komunikacji używając dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

– Nasz kanał na YouTube, na którym zamieszczamy filmy znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCfdwvQoUzoZ7Ol8XYmJYQSQ.

Administrator jednak nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron takich serwisów i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych (w tym informacje o stosowanych plikach cookies) oraz przysługujących Użytkownikom prawach – należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. Więcej na temat wtyczek oraz ochrony danych osobowych realizowanej przez YouTube znajdą Państwo pod adresami https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w firmie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak w określonych przypadkach może być konieczny do skorzystania z rejestracji w serwisie w celu otrzymywania newslettera, oraz poprzez formularz kontaktowy.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.

14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się przy zastosowaniu środków organizacyjno-technicznych zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu jeżeli Pani/Pan wyrazi na tą zgodę.

II. Newsletter

1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z postanowieniami poniżej.

2. Newsletter może zawierać informacje w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).

3. Newsletter jest bezpłatny.

4. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien: podać swój adres email i zaznaczyć odpowiedni checkbox dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania Newslettera. Newsletter będzie dostarczany na podany adres email.

5. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

7. Administrator oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z RODO oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

8. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.

9. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

III. Klauzula informacyjna: Instagram (Załącznik nr 1)

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu gokkleszczow w serwisie Instagram (dalej „profil GOK”).

Administratorem danych osobowych (ADO) osób określonych w pkt I. Załącznika nr 1 („Klauzula informacyjna – Instagram.PDF”)jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@gok.kleszczow.pl oraz pisemnie na adres Administratora.

Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna – Instagram.PDF

Skip to content